Tag Archives: daily

Lập lịch tạo điểm khôi phục (restore point) Windows 7

Mục đích :

  • Tạo điểm khôi phục thường xuyên cho Windows, đề phòng sự cố bất ngờ.
  • Thời điểm tạo có thể đặt tùy ý : hàng ngày, hàng tuần hoặc khi khởi động máy, khi đăng nhập …
  • Quá trình tạo điểm khôi phục hoàn toàn tự động.

Nguyên liệu :

creat_restore_everyday.vbs – download

Cách làm :

Task Scheduler > Creat basic tas (panel bên phải)

1.  Creat a Basic Task :

đặt tên cho task > Next

2.  Trigger :

đặt thời điểm thực hiện : daily (hàng ngày), weekly (hàng tuần) … hoặc computer starts (khi khởi động), log on (đăng nhập) …

3. Action :

chọn Start a program sau đó trỏ đến file creat_restore_everyday.vbs vừa tải về

4. Finish

Chúc bạn thành công !

ducanhnguyen2k


%d bloggers like this: